{ "total":2, "stores":[ { "name":"PREMI3R CN Nguyễn Hữu Cảnh", "web_address":"19N Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Q. Bình Thạnh, TP HCM", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2829164599375!2d106.70868451530106!3d10.789629992312513!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528b2bb544235%3A0xfd6ffe85166b8f58!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgbsOzbiBQUkVNSTNSIFZp4buHdCBOYW0gLSBDTiBOZ3V54buFbiBI4buvdSBD4bqjbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1546829016837", "district_code":"QUANBINHTHANH", "province_code":"HOCHIMINH" },