{ "total": 2, "stores": [ { "name":"PREMI3R Việt Nam - CN Nguyễn Hữu Cảnh", "web_address":"19N Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Q. Bình Thạnh, TP HCM", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2829164599375!2d106.70868451530106!3d10.789629992312513!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528b2bb544235%3A0xfd6ffe85166b8f58!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgbsOzbiBQUkVNSTNSIFZp4buHdCBOYW0gLSBDTiBOZ3V54buFbiBI4buvdSBD4bqjbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1546829016837", "district_code":"QUANBINHTHANH", "province_code":"HOCHIMINH" }, { "name":"PREMI3R Việt Nam - CN Huỳnh Thúc Kháng", "web_address":"69 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Thành, Q1, TP HCM", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d979.879280615848!2d106.69992092922705!3d10.771649099520317!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fa49799930b%3A0x30986b3cf1d386cd!2zUFJFTUkzUiBWaeG7h3QgTmFtIC0gQ04gSHXhu7NuaCBUaMO6YyBLaMOhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1546829162386", "district_code":"QUAN1", "province_code":"HOCHIMINH" } ] }